SPORTY
 1. Používání kurtů a sálů je povoleno pouze v provozní době celého Sportovního centra Forea a po uhrazení poplatku dle ceníku zobrazeného u jednotlivých sportů. Vstupem do prostoru sportovního centra je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu.
 2. Přivede-li si dospělý do areálu dítě mladší 15-ti let, ručí za jeho bezpečnost.
 3. Vstup do sportovního centra je povolen pouze v čisté sportovní obuvi, která neponičí sportovní povrch.
 4. Nenastoupí-li hráč, který má rezervaci ke hře ve stanovenou dobu, hra mu propadá.
 5. Hráči se musí nejpozději do 24-hodin před rezervací odhlásit.
 6. Nejpozději lze zrušit rezervaci 15 minut předem, pokud není uvedeno jinak.
 7. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení celého sportovního centra a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 8. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sportcentra. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 9. Sportování v celém areálu je na vlastní nebezpečí. Všichni účastníci jsou povinni se chovat slušně, ohleduplně a v duchu fair-play. V případě, že návštěvník bude vyžadovat vstup na sportoviště v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, nebude mu tak provozovatelem umožněno. Náhrada takto zamítnuté předem zamluvené doby nebude možná. Při zpozorování hrubého a nesportovního chování, násilí, šikany, používání vulgárních, urážlivých či rasistických výrazů, sexuálního obtěžování anebo vandalismu bude dotyčný návštěvník okamžitě vykázán a nebude mu již v budoucnu umožněn vstup do areálu. Případný kredit, který by měl takovýto jedinec na čipové kartě, bude moci přepsat na jiného uživatele. Upozorňujeme návštěvníky, že je celý areál monitorován průmyslovými kamerami.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoliv rezervaci zrušit.
 11. Ve všech vnitřních prostorách platí zákaz kouření.
 12. V celém areálu jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci platné dopravní značení. V případě jízdy na kole, skateboardu či kolečkových bruslích, jsou povinni jezdit s maximální opatrností a ohleduplností.
 13. Každý je před vstupem na boulder povinnen zaplatit částku dle platného ceníku na recepci kredity anebo v hotovosti buď na hale, anebo v Music Baru Forea. V případě porušení tohoto pravidla bude dotyčný muset zaplatit pokutu ve výši dvojnásobku ceny vstupu pro dospělého. Boulder se dále řídí provozním řádem vystaveným na recepci ve sportovní hale.
 14. Při jakémkoliv zneužití rezervačního systému si vyhrazujeme právo jakékoliv rezervace rušit bez udání důvodu. (např. časté rušení rezervací,...)
 15. Vyhrazujeme si právo tyto pravidla kdykoliv změnit

Všichni návštěvníci sportovního areálu jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit a dále se dle něj řídit. Upozorňujeme návštěvníky, že je celý areál monitorován průmyslovými kamerami.

Nahoru

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) právnické osoby Forea s.r.o. ve Sportcentru Forea, Opletalova 95, 563 01 Lanškroun.
Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je právnická osoba Forea s.r.o., IČ 27520081, se sídlem Opletalova 92, 563 01 Lanškroun, jako prodávající a/nebo poskytovatel služby (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem, který má zájem užívat služby v provozovně Sportcentrum Forea Opletalova 95, Lanškroun 56301 (dále jen „kupující“). V případě, kdy Forea s.r.o. vystupuje jako poskytovatel, poskytuje služby dle své aktuální nabídky jednotlivým kupujícím dle jejich požadavků za smluvní cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby, přičemž se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li uvedeno jinak.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí: • osoba zapsaná v obchodním rejstříku, • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupujícímu může být pro účely identifikace, nákupu a využívání služeb a produktů vytvořen registrovaný účet v informačním systému prodávajícího (dále jen „účet“). Vytvoření účtu je možné v informačním systému nebo na recepci v provozovně prodávajícího. Informační systém kupujícího je dostupný na webových stránkách http://sport.forea.cz/registrace
Kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy se rozumí umístění nabízeného zboží, služeb a kreditu v informačním systému prodávajícího nebo v provozovně prodávajícího. Zboží a služby jsou v těchto obchodních podmínkách označovány souhrnně jako „produkt“ či samostatně jako zboží nebo služby.
Kupující je oprávněn na základě uzavřené smlouvy využívat služby, definované v podmínkách, na webových stránkách http://sport.forea.cz/, v provozovně a ve smlouvě. Službu poskytovanou ze strany společnosti v provozovně může kupující užívat rezervováním dané služby v informačním systému prodávajícího a prokázáním se na recepci provozovny prodávajícího svým jménem a příjmením, případně jinými údaji nutnými k identifikaci kupujícího dle informačního systému prodávajícího.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Forea s.r.o. Opletalova 92, Lanškroun 563 01. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

III. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. Při nákupu on-line jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání produktu zaplatit. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo do pokladny v provozovně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen základního vstupného a dále i změnu nabídky slevových karet a ostatních produktů.

IV. Objednávání a nákup kreditu
Nákup kreditu online je možný v informačním systému prodávajícího kdykoli. Nákup služeb, kreditu a plnění kupní smlouvy v provozovně prodávajícího je možný v provozní době provozovny specifikované na internetových stránkách http://sport.forea.cz/stranka/kontakt. Kredit je částka na účtu kupujícího. Prodávající akceptuje platební podmínky dle článku IX. Platební podmínky.
Objednávat a nakupovat kredit je možné: a. v provozovně prodávajícího
b. on-line po přihlášení do účtu

V. Užívání kreditu
Kredit se smí využívat takto:
1. Je možné jej použít k zaplacení celé nebo části produktu.
2. Pokud kredit na účtu nebude stačit na nákup produktu, je potřeba jej nejdříve dobít.
3. Použití kreditu z účtu je omezeno na nákup produktů osobě registrované na tomto účtu.
4. Kredit z účtu nelze převádět na účet jiného kupujícího.
5. Zůstatek na účtu nelze vyměnit za peněžní hotovost.

VI. Rezervace, přihlášení a odhlášení
Kupující se k využití služby přihlašuje v informačním systému dle platného rozvrhu. V případě kreditů při rezervaci je z účtu odebrán příslušný počet kreditů. Rezervaci je možné provést i bez platby kredity, při zaškrtnutí kolonky: „Zaplatím až na místě“.
Kupující se ze zarezervované lekce může odhlásit těmito způsoby:
a. v účtu v informačním systému
b. na telefonním čísle provozovny v provozní době provozovny.
c. Kupující se z rezervované lekce odhlásí nejpozději do 24 hod před začátkem času rezervace.
d. Kupující, který se z rezervované lekce neodhlásil, nemá nárok na připsání kreditů zpět.
Prodávající si vyhrazuje možnost lekci zrušit, pokud:
a. na lekci není přihlášen minimální počet zájemců
b. v případě vyšší moci
c. v případě nenadálé události
V případě zrušení lekce bude kupující informován přes SMS nebo email zadaný v účtu.

VII. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: Forea s.r.o. Opletalova 92, Lanškroun 56301 Produkt by měl kupující spotřebitel vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácený produkt nekompletní či poškozený, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d. spočívajících ve hře nebo loterii,
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obdobně jako v případě spotřebitele /viz výše/. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
VIII. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky: a. platba v hotovosti při nákupu v provozovně c. platba kreditem
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
IX. Dodací podmínky
Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ty Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Kupující prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem.

Informace o našich zákaznícíh uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, především se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu spolku a bez svolení je neposkytujeme třetím stranám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.