SPORTY
 1. Všichni návštěvníci sportovního areálu jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit a dále se jím řídit.

  1. Používání kurtů a sálů je povoleno pouze v provozní době celého Sportovního centra Forea a po uhrazení poplatku dle ceníku zobrazeného u jednotlivých sportů. Vstupem do prostoru sportovního centra je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu.
  2. Sportující je starší 15 let. Pokud ne, je nutné vyplnit a podepsat souhlas zákonného zástupce.
  3. Každý účastník lekcí a pronájmu sportovišť: Je plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení. 
  4. Nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně sportcentra během příprav, odchodu a samotného cvičení.
  5. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení celého sportovního centra a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních. Vstup do prostor Sportcentra je povolen pouze v čisté obuvi, určené k danému typu povrchů.
  6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sportcentra. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
  7.  Nenosí s sebou na sportoviště cenné předměty ani větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou na sportoviště. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně nenese provozovatel ani personál Sportcentra Forea zodpovědnost.
  8. Sportování v celém areálu je na vlastní nebezpečí. Všichni účastníci jsou povinni se chovat slušně, ohleduplně a v duchu fair-play. V případě, že návštěvník bude vyžadovat vstup na sportoviště v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, nebude mu tak provozovatelem umožněno. Náhrada takto zamítnuté předem zamluvené doby nebude možná. Při zpozorování hrubého a nesportovního chování, násilí, šikany, používání vulgárních, urážlivých či rasistických výrazů, sexuálního obtěžování nebo vandalismu bude dotyčný návštěvník okamžitě vykázán a nebude mu již v budoucnu umožněn vstup do areálu. Bez nároku na vrácení nevyčerpaného kreditu.
  9. Lekce a pronájem sportovišť se řídí pravidly, které jsou uvedeny v záložkách webových stránek jednotlivých sportovišť. Každé sportoviště, skupinové nebo individuální lekce a pronájmy, mají svá definovaná pravidla. Rezervací, nebo zakoupením výše zmíněných kreditů souhlasíte, že jste se seznámili se specifikami jednotlivých sportovišť. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  10. Pronájem sportovišť jiné právnické nebo fyzické osobě za účelem zisku se řídí zvláštním ujednáním, ve kterém se osoba zavazuje dodržovat provozní řád společnosti Forea s.r.o. a dodržovat veškerá nařízení, která souvisí s výkonem její činnosti. Za porušení těchto nařízení nenese společnost Forea s.r.o. odpovědnost.
  11. Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoliv rezervaci zrušit nebo změnit. Tyto skutečnosti provozovatel sportcentra oznamuje na webových stránkách,  je třeba s nimi počítat při nákupu permanentky. Na pozdější reklamace nebere provozovatel Sportcentra zřetel.
  12. Ve všech vnitřních prostorách platí zákaz kouření.
  13. Každý je před vstupem na sportoviště povinen zaplatit částku dle platného ceníku na recepci kredity, v hotovosti nebo kartou. V případě porušení bude vyzván k nápravě. V případě opakovaného neuhrazení lekce, může být účet nastaven jako neověřený. Tím dojde k znemožnění plateb bez nahraných kreditů na účtu klienta.

      V případě režimu předplacených rezervací je každý účet nastaven tak, že k rezervaci může dojít pouze při dostatečné částce nahrané na účtu klienta. Bez kreditů nebude možné provést rezervaci. Pro vytvoření rezervace je nutné mít svůj osobní účet.

  1. Souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli Forea s.r.o. jako správci osobních údajů pro účely komunikace, obchodní a marketingové. Na jeho přání mohou být jeho údaje kdykoliv smazány. Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.
  2. Upozorňujeme návštěvníky, že je celý areál monitorován průmyslovými kamerami k zajištění bezpečnosti.
  3. Vyhrazujeme si právo tyto pravidla kdykoliv změnit.
  4. Provozování vlastních komerčních aktivit (vedení kurzů apod.) v jakýkoliv čas je návštěvníkům umožněno pouze po předchozí domluvě - recepce@forea.cz

  GDPR


  Zásady zpracování osobních údajů společnosti  Forea s.r.o. 


  Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás společnost Forea s.r.o. shromažďuje a jak tyto údaje používáme. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).


  1. Informace o správci

  Správcem Vašich osobních údajů je:

  Forea s.r.o.,

   IČ 27520081, 

  DIČ: CZ27520081

  se sídlem Opletalova 92, 563 01 Lanškroun

  1. Zásady zpracování

  Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

  1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
  2. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.
  3. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
  4. Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.
  5. Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

  3              Informace o zpracování osobních údajů

  3.1       Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

  Osobní data zpracováváme s následujícími účely:

  • možnost identifikovat uživatele v rezervačním systému a zachovat tím správnou funkci
  • sledování návštěvnosti na lekcích, kurzech a jiných akcí s možností se rezervovat
  • zasíláním informačních e mailu nebo SMS zpráv o událostech v rezervačním systému
  • Vašeho oslovování v rámci marketingových a reklamních aktivit
  • zasílání případných obchodních sdělení a obsahových newsletterů

  3.2       Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

  Rádi bychom Vás informovali, že Vaše osobní údaje můžeme dle výše uvedeného nařízení zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

  • plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu může představovat i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoliv podepsat,
  • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,
  • při zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

  Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

  3.3       Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

  Některé zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas. Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že nebudeme Vám schopni poskytnout některé produkty či služby, nebo budeme nuceni odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb.

  Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

  • péče o klienty
  • sledování návštěvnosti lekcí, kurzů, workshopů a jiných akcí s možností se rezervovat

  3.4       Rozsah zpracovávaných osobních údajů

  Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete zejména:

  • v souvislosti s obchodní spoluprací, obchodními případy nebo projekty mezi naší společností a Vámi nebo fyzickou či právnickou osobou, u níž jste zaměstnáni, kterou zastupujete, nebo s níž spolupracujete,
  • v souvislosti s výkonem práce nebo jako uchazeč o práci či spolupráci v naší společnosti
  • v souvislosti s návštěvou našeho rezervačního systému
  • nebo v souvislosti se vstupem do provozovny Forea s.r.o.

  Jedná se tak nejčastěji (nikoli výhradně) o údaje, které nám sdělíte, nebo které musíme zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím sledujeme svůj oprávněný zájem, např.:

  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo
  • e-mailovou adresu,
  • datum narození

  3.5       Způsob zpracování osobních údajů

  Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

  3.6           Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

  • plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání obchodního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu pěti let;
  • nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu pěti let; dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou;
  • péče o zákazníky zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu pěti let.

  Dále pak platí následující:

  • pokud jsou stanoveny zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem, nebo rozhodnutím správního orgánu, musí být osobní údaje za popsaným účelem archivovány minimálně po takto stanovenou dobu;
  • pokud je event. možné jejich užití nebo potřeba jejich užití v soudních či jiných sporech nebo správních či dalších řízeních, budou uchovávány minimálně po dobu 2 let od pravomocného skončení daného sporu nebo řízení, a jestliže nebudou žádný spor nebo řízení iniciovány, minimálně po dobu 2 let od uplynutí promlčecí nebo prekluzivní lhůty u věci, kde by mohly být event. uplatněny;
  • v ostatních případech minimálně jeden rok od jejich pořízení a maximálně 5 let od jejich posledního užití

  Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

  3.7           Zdroje osobních údajů

  Osobní údaje získáváme od samotných klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání, a to přímo, např. při uzavírání smluv, na základě výběrových řízení atd.

  4              Příjemci osobních údajů

  Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

  Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Proto vždy před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi sami dodržujeme.

  4.1       Předávání osobních údajů

  V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat Vaše osobní údaje:

  1. příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
  2. bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb;
  3. dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek.

  4.2            Předávání osobních údajů do zahraničí

  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a nejsou poskytovány do zahraničí

  5              Vaše práva

  Společnost Forea s.r.o.  dodržuje zákony na ochranu dat platné v Evropském hospodářském prostoru, které v případě jejich platnosti zahrnují následující práva:

  1. Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
  2. Máte právo od nás jakožto od správce údajů ve smyslu právních předpisů požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.
  3. Máte další práva jako je právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti přímému marketingu, právo na přenositelnost osobních údajů.
  4. Máte právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů.
  5. Máte právo podat stížnost u úřadu pověřeného ochranou dat.

  5.1           Právo odvolat souhlas

  V tomto Informačním memorandu jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas.

  V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může tak učinit tímto způsobem:

  • písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu: Forea s.r.o., Opletalova 92, Lanškroun 
  • zasláním emailu s příslušnou žádostí na emailovou adresu: forea@forea.cz

  1. Ostatní informace

  Společnost Forea s.r.o. dále pro výše zmíněné účely zpracovává:

  –  písemné přihlášky s údaji osob mladších 18ti let, které vyplňuje a podepisuje rodič / zákonný zástupce.

  –  záznamy o platbách v hotovosti (částka + jméno, příjmení)

  –  fotografie / videa z lekcí / akcí společnosti používá na sociálních sítích / webu společnosti za účelem propagace.


  6.1       Použití webových stránek dětmi

  Naše webové stránky, produkty a služby nejsou určeny pro uživatele pod věkovou hranici šestnácti (15) let a žádáme, aby tyto osoby pomocí webových stránek své osobní údaje neposkytovaly.

  7              Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

  Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat na základě názorů našich zákazníků. Když zveřejníme změny tohoto prohlášení, upravíme vždy datum poslední aktualizace uvedené na začátku tohoto prohlášení a změny popíšeme na stejné stránce. Dojde-li v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými společnost Forea s.r.o. bude používat vaše osobní údaje, k podstatným změnám, oznámíme vám tyto změny tak, že před implementací těchto změn zveřejníme viditelné upozornění nebo vám zašleme osobní oznámení. Doporučujeme vám pravidelně toto prohlášení kontrolovat, abyste byli informováni o způsobech ochrany vašich osobních údajů společností Forea s.r.o,

  8              Kontaktujte nás

  V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů či v případě Vaší stížnosti nám můžete Váš dotaz či požadavek zaslat písemně na adresu: Forea s.r.o., Opletalova 92, Lanškroun nebo zasláním emailu s příslušnou žádostí na emailovou adresu: forea@forea.cz


Nahoru

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) právnické osoby Forea s.r.o. ve Sportcentru Forea, Opletalova 95, 563 01 Lanškroun.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je právnická osoba Forea s.r.o., IČ 27520081, se sídlem Opletalova 92, 563 01 Lanškroun, jako prodávající a/nebo poskytovatel služby (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem, který má zájem užívat služby v provozovně Sportcentrum Forea Opletalova 95, Lanškroun 56301 (dále jen „kupující“). V případě, kdy Forea s.r.o. vystupuje jako poskytovatel, poskytuje služby dle své aktuální nabídky jednotlivým kupujícím dle jejich požadavků za smluvní cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby, přičemž se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li uvedeno jinak.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupujícímu může být pro účely identifikace, nákupu a využívání služeb a produktů vytvořen registrovaný účet v informačním systému prodávajícího (dále jen „účet“). Vytvoření účtu je možné v informačním systému nebo na recepci v provozovně prodávajícího. Informační systém kupujícího je dostupný na webových stránkách http://sport.forea.cz/registrace

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy se rozumí umístění nabízeného zboží, služeb a kreditu v informačním systému prodávajícího nebo v provozovně prodávajícího. Zboží a služby jsou v těchto obchodních podmínkách označovány souhrnně jako „produkt“ či samostatně jako zboží nebo služby.

Kupující je oprávněn na základě uzavřené smlouvy využívat služby, definované v podmínkách, na webových stránkách http://sport.forea.cz/, v provozovně a ve smlouvě. Službu poskytovanou ze strany společnosti v provozovně může kupující užívat rezervováním dané služby v informačním systému prodávajícího a prokázáním se na recepci provozovny prodávajícího svým jménem a příjmením, případně jinými údaji nutnými k identifikaci kupujícího dle informačního systému prodávajícího.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 1. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Forea s.r.o. Opletalova 92, Lanškroun 563 01. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Při nákupu on-line jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání produktu zaplatit. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo do pokladny v provozovně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen základního vstupného a dále i změnu nabídky slevových karet a ostatních produktů.

 1. Objednávání a nákup kreditu

Nákup kreditu online je možný v informačním systému přes platební bránu prodávajícího kdykoli. Nákup služeb, kreditu a plnění kupní smlouvy v provozovně prodávajícího je možný v provozní době provozovny specifikované na internetových stránkách http://sport.forea.cz/stranka/kontakt. Kredit je částka na účtu kupujícího. Prodávající akceptuje platební podmínky dle článku IX. Platební podmínky.

Objednávat a nakupovat kredit je možné:

 1. v provozovně prodávajícího
 2. on-line po přihlášení do účtu

 

 1. Užívání kreditu

Kredit se smí využívat takto:

 1. Je možné jej použít k zaplacení celé nebo části produktu.
 2. Pokud kredit na účtu nebude stačit na nákup produktu, je potřeba jej nejdříve dobít.
 3. Použití kreditu z účtu je omezeno na nákup produktů osobě registrované na tomto účtu.
 4. Kredit z účtu nelze převádět na účet jiného kupujícího.
 5. Zůstatek na účtu nelze vyměnit za peněžní hotovost.
 6. Rezervace, přihlášení a odhlášení

Kupující se k využití služby přihlašuje v informačním systému dle platného rozvrhu. V případě kreditů při rezervaci je z účtu odebrán příslušný počet kreditů. Rezervaci je možné provést i bez platby kredity, při zaškrtnutí kolonky: „Zaplatím až na místě“ (pokud tato možnost existuje).

Kupující se ze zarezervované lekce může odhlásit těmito způsoby:

 1. v účtu v informačním systému
 2. na telefonním čísle provozovny v provozní době provozovny.
 3. Kupující se z rezervované lekce odhlásí dle platných pravidel u jednotlivých sportů. 
 4. Kupující, který se z rezervované lekce neodhlásil, nemá nárok na připsání kreditů zpět.
 5. u rezervací typu “kurz” není možné vrátit hotovost zpět. V případě vážného důvodu je možné vrátit pouze poměrnou část a to ve formě kreditů.
 6. Zakoupením permanentky souhlasím s níže uvedenými podmínkami. Při porušení podmínek může zadavatel permanentku bez náhrady odebrat.
 • Permanentka je platná na dobu šesti měsíců od uvedeného data při zakoupení. 
 • Platnost permanentky nemusí začínat dnem zakoupení, ale účastník může uvést datum, od kdy chce začít permanentku využívat. 
 • Permanentka je NEPŘENOSNÁ. Na permanentku nelze poslat někoho jiného a nelze na jednu lekci použít více vstupů (jedna lekce=jeden vstup). 
 • Pokud má účastník vytvořenou rezervaci, na kterou se nedostaví, vstup propadá. 
 • Nutno se včas odhlásit z lekce, tak jak je uvedeno na našich stránkách sport.forea.cz 
 • Pokud za dobu platnosti permanentky neodchodí účastník všechny vstupy, pak zbylé vstupy bez náhrady propadnou. 
 • Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. 
 • Permanentku není možné prodlužovat.

 

Prodávající si vyhrazuje možnost lekci zrušit, pokud:

 1. na lekci není přihlášen minimální počet zájemců
 2. v případě vyšší moci
 3. v případě nenadálé události

V případě zrušení lekce bude kupující informován přes email zadaný v účtu.

VII. Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: Forea s.r.o. Opletalova 92, Lanškroun 56301 Produkt by měl kupující spotřebitel vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácený produkt nekompletní či poškozený, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d. spočívajících ve hře nebo loterii,

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obdobně jako v případě spotřebitele /viz výše/. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VIII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: a. platba v hotovosti při nákupu v provozovně b. platba kartou c. platba kreditem

Platební možnosti jsou uvedeny vždy zde: https://sport.forea.cz/platebni-moznosti

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 1. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ty Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Kupující prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem.

Nahoru

Pravidla soutěže na Instagramu a Facebooku

 Pravidla pro účast v soutěži o vstupenky , kredity, aj.

(dále jen „Pravidla“)

Společnost

Forea s.r.o.,

 IČ 27520081, 

DIČ: CZ27520081

se sídlem Opletalova 92, 563 01 Lanškroun

(dále jen „Pořadatel“)

Účastí v soutěži souhlasíte s obchodními podmínkami dostupnými zde a se zde dostupnými podmínkami zpracování osobních údajů za účelem zapojení se do soutěže, jejich marketingovému využití a případného označení výherce na sociálních sítích.

 

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatel vyhlašuje instagramovou a facebookovou soutěž s názvem „Soutěž o 2 lístky na One Knor Show“. Pořadatelem ani Organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „síť Instagram“), ani provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „síť Facebook“).
 2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná url proklik z příspěvku na Facebooku.
 3. Soutěž probíhá na území České republiky od 19.8. do 2.9.2021 10:00:00  (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

 

II. Účast v Soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15let s kontaktní adresou na území České republiky, která je zaregistrována v Době trvání Soutěže jako uživatel na síti Instagram, je fanouškem instagramové stránky Pořadatele, případně jako uživatel na síti Facebook, kdy je fanouškem facebookové stránky Pořadatele a zároveň splní podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Soutěžící“). Každý Soutěžící bere na vědomí, že musí být kdykoli schopen prokázat autenticitu svého profilu na síti Instagram i síti Facebook.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
 3. Soutěžící se zavazuje dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram a Facebook. Fotografie, videa, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která Soutěžící uveřejní v rámci Soutěže prostřednictvím postu, nebo stories na síti Instagram či Facebook (dále jen „Příspěvek), nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).
 4. Soutěžící prohlašuje, že je výhradním autorem veškerých Příspěvků, nebo že má řádný souhlas autorů/spoluautorů Příspěvků, má řádné souhlasy všech osob zachycených na Příspěvcích, a dále má řádný souhlas vlastníků jakýchkoli věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na Příspěvcích, to vše k užití Příspěvků v Soutěži v souladu s těmito Pravidly a s pravidly sítě Instagram a/nebo sítě Facebook.
 5. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto Pravidlech, se nemůže Soutěže účastnit, a pokud se Soutěže účastní, nemá nárok na Výhru a může být kdykoliv ze Soutěže bez náhrady vyloučena.

 

III. Základní informace o soutěži, výhry

 1. Soutěžící se zúčastní Soutěže tak, že v Době konání Soutěže napíše komentář, který musí splnit zadání Soutěže. Tedy v soutěžní dobu v komentáři u soutěžního příspěvku označí 2 další lidi. A zároveň je sledující facebookové stránky „Music Bar Forea“
 2. Každý Soutěžící má právo do Soutěže pod Soutěžní příspěvek zaslat jeden komentář jeden komentář na síti Facebook. Ze všech komentářů Soutěžících budou vybráni 2 výherci (dále jen „Výherce“).
 3. Výhrou v Soutěži jsou 2x 2 vstupenky na One Knor Show v Music Baru Forea.
 4. Výherce bude o své výhře informován nejpozději následující pracovní den po vylosování, na síti Facebook, a to označením v komentáři pod příspěvkem, ve kterém Pořadatel vyhlásil Soutěž a zároveň prostřednictvím soukromé zprávy na síti Facebook. Výherce je povinen zaslat své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo) nejpozději do 2 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud Výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá Výhra Pořadateli.
 5. Nesplní-li Výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly, nebude mu Výhra přiznána. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou vymahatelné. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci, propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výhry. Na základě poskytnutých informací bude Výhra odeslána nejpozději do 60 dnů od data doručení kontaktních údajů Soutěžícího.
 6. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem sítě Instagram a sítě Facebook a tento provozovatel za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci Soutěže nebudou tomuto provozovateli nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být adresovány Pořadateli, nebo Organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram nebo sítě Facebook.

 

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejích podmínek a předání a čerpání Výhry bude Pořadatel, jako správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých Soutěžícím v rámci Soutěže nebo jinak získaných v rámci soutěže, a to pro účast v soutěži jméno instagramového profilu soutěžícího, a u výherce, pro účely doručení výhry, jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo. Právním základem zpracování je plnění smlouvy a Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání soutěže a u výherců po dobu čerpání výhry, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy). Obdrží-li Pořadatel žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže nebo si Soutěžící nepřeje, aby údaje byly pro účely Soutěže dále zpracovávány, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.
 2. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V. Licenční ujednání

 1. Soutěžící dává souhlas s tím, že uděluje účastí v Soutěži, tedy zveřejněním Příspěvku, Pořadateli a Organizátorovi oprávnění k výkonu práva tento Příspěvek, jakožto autorské dílo, užít v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto Pravidlech („Licence“).
 2. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor a Pořadatel jsou oprávněni poskytnout oprávnění tvořící součást Licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Organizátor a Pořadatel jsou oprávněni Licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté Licence jsou Organizátor a Pořadatel oprávněni provádět jakékoli změny Příspěvku či ho jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat ho do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Soutěžící souhlasí s tím, že při užití Příspěvku v rámci poskytnuté Licence nemusí být uváděno jméno Soutěžícího ve smyslu jeho autorství.
 3. Soutěžící zasláním Příspěvku prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence a dalších oprávnění dle předchozích odstavců tohoto článku Pravidel.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením v biu instagramového účtu Pořadatele, případně pak na facebookové stránce Pořadatele. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 4. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, Soutěžní aplikaci nebo narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.
 5. Datum vydání Pravidel: 19.8. 2021 Forea s.r.o.

 

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.